Политика за поверитеност

1. Въведение

Тази декларация за поверителност (Декларация за поверителност) определя начините, по които Comtrade Distribution d.o.o. Белград и свързаните с него дружества могат да събират и обработват вашите лични данни.

В тази Декларация за поверителност:

 

 • Ние, „нас“, „наш“ означава груповото лице, с което взаимодействате. Например, предприятието, с което имате бизнес взаимоотношения или организирате събитието, което посещавате, или управлявате уеб сайта, който използвате. Ще ви разясним кой е този обект;
 • Сайтът / уебсайтът означава уебсайта, на който посещавате или участвате; и
 • “Вие“ и „вашето“ означава вие, човекът, който се занимава с нас, осъществявайки бизнес с нас, регистрирайки се за нашите събития или услуги или посещавайки нашия сайт.

Чрез посещение на някой от нашите уебсайтове или страници, кандидатстване за някое от нашите събития, сътрудничество с нас, кандидатстване за някоя от нашите услуги или взаимодействие с нас по друг начин, вие се съгласявате, че можем да събираме и обработваме вашите лични данни. Ние сме много отдадени на защитата на събраните данни и съхраняването на тайна информация, която се събира по този начин, както и винаги спазваме приложените закони.

 

 

2. НАШИТЕ КОНТАКТИ:

Адрес:  Savski nasip 7, 11070 Beograd, Srbija

Електронна поща:  security@comtrade.com

 

3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ

Ние можем да събираме и обработваме личните ви данни, които сте предоставили, които сме получили от трети страни, които работим в тясно сътрудничество с или от обществено достъпни източници.

 

4. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Ние можем да събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви предоставим информация или услуги, които сте поискали от нас. Тази информация може да включва вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и друга подходяща информация;
 • да поддържаме връзка с вас като наши бизнес партньори и да Ви информираме за нашите бизнес дейности и събития. Тази информация може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, заглавие, фирма и друга подходяща информация;
 • да изпълнявате нашите договорни задължения към Вас. Тази информация може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, заглавие, работно място, фирма, тип сътрудничество с нас;
 • да подобрим нашия уебсайт. Тази информация може да включва вашия IP адрес, географско местоположение, информация за устройството, тип на браузъра, източник за препращане, продължителност на посещението, операционна система, брой показвания на страници, страници, които сте преглеждали и сходна информация. За повече информация относно „бисквитките“, моля, вижте параграф 11 по-долу;
 • да спазват или да спазват правни задължения или изисквания;
 • да Ви изпращаме промоционални съобщения, свързани с нашите дейности, включително покани за други събития. Тази информация може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, заглавие, фирма и друга подходяща информация;
 • за наемане на нови служители. Тази информация може да включва вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, информация за вашето образование и опит, автобиография, снимка и друга подходяща информация;
 • за успешна и ефективна организация на нашите събития, включително промоционални дейности и публикации на аудио, видео и фотографска документация от събития.
 • Тази информация може да включва вашето име, заглавие, фирма, имейл адрес, телефонен номер; кратка биография с картина (говорители / изпълнители), аудио, видео и фотографска документация от събития.

5. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ие ще обработим Вашите лични данни при следните правни основания:

 • изпълнението на договор с вас в съответствие с член 6 (1) (b) GDPR, например когато имате бизнес отношения с нас или сте се регистрирали да присъствате или да проявявате събитие;
 • законния ни интерес към спазването на член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, например нашето желание да подобрим уебсайта; да Ви държим в течение за нашите бизнес дейности и събития;
 • вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR, например когато приемате използването на „бисквитки“ в уебсайта;
 • да спазваме правно задължение, на което сме подчинени в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от GDPR.

 

6. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Можем да разкрием личните ви данни на:

 • нашите дъщерни компании
 • обработващите данни, които ще обработват личните данни на наше име в съответствие с писмените си инструкции и за целите, посочени по-горе;
 • на други получатели, ако са задължени да го направят, при условие че съдебно разпореждане или заповед е издадена от друг правителствен орган или валиден закон.

 

7. ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ВЪНШНИ ЛИЦА НА ЕС / ЕИП

Можем да прехвърлим личните ви данни на получатели, които се намират извън ЕС / ЕИП („трети страни“), т.е. към нашите свързани фирми и процесори за обработка на данни. Такива прехвърляния се извършват при следните защитни мерки:

–              Европейската комисия реши, че въпросната трета държава гарантира адекватно ниво на защита;

–              получателят от САЩ е обвързан със защитата на личния живот между ЕС и САЩ, като Комисията на ЕС реши, че тези дружества гарантират адекватно ниво на защита;

–              Европейската комисия, поради местното законодателство на такова национално или международно задължение, стигна до заключението, че подобна страна трябва да осигури адекватно ниво на защита.

В такива случаи ще направим всичко, за да гарантираме, че вашите лични данни ще получат подходящо ниво на защита, което включва използването на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за трансфер в държави, които не са определени като държави, които осигуряват адекватно ниво на защита. Стандартни договорни клаузи са налични на различни езици, достъпни на тази връзка: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. За повече информация относно използването на стандартните договорни клаузи можете да се свържете с нас на адрес security@comtrade.com.

В други случаи можем да прехвърлим вашите лични данни на трети страни въз основа на вашето изрично съгласие.

 

8. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, за които са били събрани или получени, или да се съобразят с приложимите законови изисквания. Когато вашето съгласие е правното основание за обработката на лични данни, ние ще го запазим, докато оттеглите вашето съгласие.

 

9. ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ

Вземаме предпазни мерки, за да защитим вашите лични данни от загуба, злоупотреба и неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Взехме подходящи технически и организационни мерки за защита на информационните системи, на които се съхраняват вашите лични данни, и ние изискваме от нашите процесори за обработка на данни да защитават вашите лични данни по договорни способи.

 

10. ВАШИТЕ ПРАВА

При спазване на някои изключения и ограничения, предвидени в приложимото законодателство, имате право да поискате достъп до вашите лични данни, да поправите личните ви данни, да ги изтриете или да ги обработвате, да възразите срещу обработката и преносимостта на данните. имат също така правото да не подлежат на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици или ви засяга значително.

Когато обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди нейното оттегляне.

 

Ако искате да упражнявате някое от правата си, описани по-горе, или имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл до security@comtrade.com.

Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

11. „БИСКВИТКИ“

Използваме „бисквитки“, за да гарантираме, че се възползвате максимално от нашия уебсайт. Чрез използването на „бисквитки“ можем да съберем и информация за начина, по който използвате нашия уеб сайт и вашето онлайн поведение. Видът на събраната информация може да включва произхода на потребителя, вида на браузъра, операционната система и използваната търсачка, както и продължителността на посещението на уебсайта. За повече информация относно използването на „бисквитките“, моля, вижте правилата ни за „бисквитките“, публикувани в долната част на уеб сайта.

 

12. Връзки към други уеб сайтове

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ние не се съгласяваме с никакъв контрол, връзка или одобрение на тези сайтове и не носим отговорност за щети, произтичащи от съдържанието на тези сайтове. Връзките към други уеб сайтове се предоставят само за удобство и ние Ви препоръчваме да прочетете Условията за ползване и декларациите за поверителност на тези уеб сайтове на трети страни.

13. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ:

Възможно е от време на време да актуализираме тази Декларация за поверителност. Актуализираните правила за поверителност ще бъдат актуализирани на съответния уеб сайт на Comtrade или ще ви бъдат предоставени по Ваша молба.