Услови на употреба

ВНИМАНИЕ: СО УПОТРЕБАТА НА ОВОЈ ВЕБ САЈТ ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ГИ ПРОЧИТАЛЕ, РАЗБРАЛЕ И ПРИФАТИЛЕ ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ “УСЛОВИ“) И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА МОРАТЕ ДА ГИ ПОЧИТУВАТЕ, КАКО И СИТЕ ДРУГИ ПРИМЕНЛИВИ ЗАКОНИ И ПРОПИСИ. ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПРИФАЌАТЕ ОВИЕ УСЛОВИ, НЕМОЈТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ОВОЈ ВЕБ САЈТ. Comtrade може да ги промени овие Услови во кој било момент со измени во овој текст. Од време на време треба да ја посетувате оваа страница за да ги проверите ажурираните Услови, бидејќи со нив сте законски обврзани. Некои одредби од овие Услови може да бидат заменети со експлицитни законски акти или со соопштенија истакнати на други страници од овој сајт.

 

УПОТРЕБА НА ОВОЈ САЈТ

Целиот материјал на овој веб сајт (во понатамошниот текст “Сајт“) е заштитен со авторски права и секоја неовластена употреба може да претставува кршење на Законот за авторски и сродни права, Законот за жигови или други закони од областа на интелектуалната сопственост. Освен ако не е поинаку наведено на друго место на овој сајт, целата содржина можете да ја прегледувате, копирате, печатите или преземате исклучиво за лична, некомерцијална употреба и во информативни цели, под услов сите индикации за авторски права или други сопственички информации, кои се содржани во оригиналниот документ да ги задржите во сите копии. Не можете да ја менувате содржината на овој сајт на ниеден начин, ниту да ја репродуцирате или јавно да ја прикажувате, изведувате, дистрибуирате или на друг начин користите во јавни или комерцијални цели. Не земајќи го во предвид горенаведеното, кој било софтвер или друг материјал достапен за преземање или користење преку овој сајт, кој поседува сопствени услови на користење или лиценцирање се наоѓа под заштита на тие услови. Доколку прекршите кој било од овие Услови, вашата дозвола за употреба на сајтот ќе биде повлечена и ќе бидете должни веднаш да ги уништите сите содржини, што сте ги презеле или испечатиле.

Освен ако не е поинаку изречно тука наведено или на која било друга веб страница на Сајтот, ниедна содржина на Сајтот не може да се толкува како доделување на кое било право или лиценца да користите кое било од правата од интелектуална сопственост што се наоѓаат на овој Сајт, без оглед дали преку забрана, импликација или на друг начин. Употребата на Comtrade веб сајтот (овој веб сајт) е регулирана со овие Услови. Содржината што се наоѓа на овој Сајт е заштитена со авторски права и која било неовластена употреба на кои било материјали на овој Сајт може да ги повредат авторските права, трговската марка, и други закони. Освен ако не е поинаку наведено во правните известувања на друго место на овој Сајт, Comtrade ве овластува да го прегледувате, копирате, печатите и преземате материјалите на овој Сајт само за ваша лична, некомерцијална употреба и само за информативни цели, под услов да ги задржите сите известувања за авторски права и други известувања за сопственост содржани во оригиналната содржина на кои било копии од содржината. Не смеете да ја измените содржината на овој Сајт на ниеден начин ниту да ја репродуцирате или јавно прикажувате, изведувате или дистрибуирате или на друг начин да ја користите за кои било јавни или комерцијални цели. За целите на овие Услови, која било употреба на оваа содржина на кој било друг веб сајт или вмрежена компјутерска околина за кои било цели е забранета. Без оглед на горенаведеното, кој било софтвер и друга содржина што е достапна за преземање, пристап или друга употреба од овој Сајт ќе биде регулирана преку свои сопствени лиценцни одредби, услови и известувања. Доколку прекршите кој било од овие Услови, вашето одобрение за употреба на овој Сајт автоматски ќе заврши и морате веднаш да ги уништите кои било преземени или испечатени материјали.
Освен ако не е поинаку изречно тука наведено или на која било друга веб страница на Сајтот, ниедна содржина на Сајтот не може да се толкува како доделување на кое било право или лиценца да користите кое било од правата од интелектуална сопственост што се наоѓаат на овој Сајт, без оглед дали преку забрана, импликација или на друг начин.

Освен ако не е поинаку изречно тука наведено или на која било друга веб страница на Сајтот, ниедна содржина на Сајтот не може да се толкува како доделување на кое било право или лиценца да користите кое било од правата од интелектуална сопственост што се наоѓаат на овој Сајт, без оглед дали преку забрана, импликација или на друг начин. Употребата на Comtrade веб сајтот (овој веб сајт) е регулирана со овие Услови. Содржината што се наоѓа на овој Сајт е заштитена со авторски права и која било неовластена употреба на кои било материјали на овој Сајт може да ги повредат авторските права, трговската марка, и други закони. Освен ако не е поинаку наведено во правните известувања на друго место на овој Сајт, Comtrade ве овластува да го прегледувате, копирате, печатите и преземате материјалите на овој Сајт само за ваша лична, некомерцијална употреба и само за информативни цели, под услов да ги задржите сите известувања за авторски права и други известувања за сопственост содржани во оригиналната содржина на кои било копии од содржината. Не смеете да ја измените содржината на овој Сајт на ниеден начин ниту да ја репродуцирате или јавно прикажувате, изведувате или дистрибуирате или на друг начин да ја користите за кои било јавни или комерцијални цели. За целите на овие Услови, која било употреба на оваа содржина на кој било друг веб сајт или вмрежена компјутерска околина за кои било цели е забранета. Без оглед на горенаведеното, кој било софтвер и друга содржина што е достапна за преземање, пристап или друга употреба од овој Сајт ќе биде регулирана преку свои сопствени лиценцни одредби, услови и известувања. Доколку прекршите кој било од овие Услови, вашето одобрение за употреба на овој Сајт автоматски ќе заврши и морате веднаш да ги уништите кои било преземени или испечатени материјали.
Освен ако не е поинаку изречно тука наведено или на која било друга веб страница на Сајтот, ниедна содржина на Сајтот не може да се толкува како доделување на кое било право или лиценца да користите кое било од правата од интелектуална сопственост што се наоѓаат на овој Сајт, без оглед дали преку забрана, импликација или на друг начин.

 

УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ

Доколку го преземете софтверот од овој Сајт (во понатамошниот текст “Софтвер“), можете да го користите исклучиво во согласност со неговите услови на лиценцирање (“Договор за лиценцирање на софтверот“), кои го следат. Не смеете да го преземате или инсталирате Софтверот пред да го прочитате и прифатите Договорот за лиценцирање на софтверот.

 

ИНФОРМАЦИИ

Секој материјал, информација или друга комуникација што ја испраќате или постирате на овој Сајт, или на Comtrade во врска со овој Сајт, ќе се толкува како недоверлива и несопственичка (“Кориснички Поднесоци“). Comtrade е единствен сопственик на сите Кориснички Поднесоци. Comtrade нема да биде обврзан на ниеден начин во врска со Корисничките Поднесоци и ќе биде слободен да ги користи Корисничките Поднесоци на неограничена основа поради која било причина (како што е употреба, репродукција, измена, откривање, (ре)дистрибуција, јавно прикажување, итн.) и без наведување на изворот. Забрането ви е да постирате или испраќање до или од овој Сајт на каков било незаконски, заканувачки, клеветнички, злобен, непристоен, порнографски, или друг материјал што би повредил кој било важечки закон.

 

Comtrade го задржува правото да собира одредени лични информации при пребарување на некои страници од овој Сајт за подобро да ги исполни вашите барања или потреби. Секое собирање на такви информации на овие сајтови ќе биде извршено во согласност со политиките за доверливост содржани на овие веб страници, како и важечките регулативи за заштита на личните податоци.

Некои сајтови на овој Сајт може да чуваат одредени информатички пакети познати како колачиња на вашиот компјутер. Колачињата ни даваат одговор на прашањата како и кога страницата на овој сајт била посетена и колку луѓе го посетиле. Оваа технологија не собира информации за вашиот личен идентитет; напротив, информациите се во збирна форма. Целта на оваа технологија и информациите што ги собира е да ни помогне да го подбриме нашиот Веб сајт. Comtrade го задржува правото да собира одредени лични информации при пребарување на некои страници од овој Сајт за подобро да ги исполни вашите барања или потреби. Секое собирање на такви информации на овие сајтови ќе биде извршено во согласност со политиките за доверливост содржани на овие веб страници, како и важечките регулативи за заштита на личните податоци.
Некои сајтови на овој Сајт може да чуваат одредени информатички пакети познати како колачиња на вашиот компјутер. Колачињата ни даваат одговор на прашањата како и кога страницата на овој сајт била посетена и колку луѓе го посетиле. Оваа технологија не собира информации за вашиот личен идентитет; напротив, информациите се во збирна форма. Целта на оваа технологија и информациите што ги собира е да ни помогне да го подбриме нашиот Веб сајт.

 

ЛИНКОВИ ДО ДРУГИ САЈТОВИ

Линковите содржани на Сајтот што водат до независни сајтови се прикажани исклучиво поради ваши погодности. Comtrade не ја прегледал содржината на овие сајтови, не ги контролира и не е одговорен за кој било од овие сајтови или нивните содржини. Според тоа, Comtrade не е нивен претставник, не дава никакви гаранции и не прифаќа обврски во врска со овие сајтови или со кои било информации, софтвер или други производи, што може таму да се најдат, или со резултатите кои се последица на нивната употреба. Доколку одлучите да пристапите до некој од сајтовите на кои водат линковите од нашиот Сајт, тоа го правите на сопствена одговорност.

 

ОГРАНИЧУВАЊА НА ГАРАНЦИЈАТА

Материјалите и услугите обезбедени на овој сајт се обезбедени без никаква гаранција, вклучително гаранции за можност за продажба, подобност за одредена намена, или почитување на интелектуалната сопственост. Материјалите и услугите се информации од општа природа, кои не се наменети за адресирање на одредени околности на одредени лица или субјекти и не претставуваат професионален совет.

 

Comtrade не ја гарантира точноста и целосниот карактер на материјалите или услугите на овој Сајт. Comtrade може да додаде измени на материјалите и услугите на овој Сајт или производите и цените наведени на сајтот во кое било време и без претходно предупредување, содржината на овој сајт може да биде застарена, а Comtrade не е должен да ја ажурира. Содржината објавена на овој сајт може да се однесува на производи, програми или услуги, кои не се достапни во вашата земја. Консултирајте се со локалната канцеларија на Comtrade во врска со производите, програмите или услугите, кои ви се на располагање. Материјалите и услугите обезбедени на овој сајт се обезбедени без никаква гаранција, вклучително гаранции за можност за продажба, подобност за одредена намена, или почитување на интелектуалната сопственост. Материјалите и услугите се информации од општа природа, кои не се наменети за адресирање на одредени околности на одредени лица или субјекти и не претставуваат професионален совет. Comtrade не ја гарантира точноста и целосниот карактер на материјалите или услугите на овој Сајт. Comtrade може да додаде измени на материјалите и услугите на овој Сајт или производите и цените наведени на сајтот во кое било време и без претходно предупредување, содржината на овој сајт може да биде застарена, а Comtrade не е должен да ја ажурира. Содржината објавена на овој сајт може да се однесува на производи, програми или услуги, кои не се достапни во вашата земја. Консултирајте се со локалната канцеларија на Comtrade во врска со производите, програмите или услугите, кои ви се на располагање.

 

Ограничување на одговорноста

На ниеден начин Comtrade, неговите добавувачи или трети лица наведени на овој сајт нема да бидат одговорни за ниедна штета (вклучително, но без ограничување, директна, индиректна, случајна, последична, посебна штета, или таква што настанува по губење на профитот, губењето на податоците или прекинот на работниот процес), што настанува како последица на употребата, одложувањето или неможноста за употреба, или резултатите од употребата на овој сајт, сајтовите на кои водат линковите од овој сајт или содржините објавени овде или на други наведени сајтови, без оглед дали е заснована на гаранцијата, договорот или друго правно средство или дали клиентот бил известен за можноста за таква штета. Доколку вашата употреба на материјалите, информации или услугите од овој сајт резултира со потреба за сервисирање или поправка на опремата или податоците, вие сте одговорни за настанатите трошоци.

 

РЕГИСТРИРАНИ ТРГОВСКИ МАРКИ

Сите називи, логоа, жигови, трговски марки или марки за услуги што се појавуваат на овој Сајт се регистрирани трговски марки на компаниите во рамки на групацијата Comtrade. Немате право да ги користите називите, логоата, жиговите, трговски темарки или марките за услуги без претходна писмена согласност на нивниот полноправен сопственик.

 

Последна ревизија 03.03.2017.